Procesy šetrné k životnímu prostředí při výrobě bezpečnostních plomb Unisto

Environmentálně udržitelná výroba

Jako globální výrobce bezpečnostních plomb považuje společnost Unisto za svou povinnost používat ekologicky šetrné materiály a výrobní postupy, aby snížila dopad své činnosti na životní prostředí.

Z tohoto důvodu již mnoho let aktivně podporujeme používání ekologicky šetrných materiálů a postupů napříč celým naším hodnotovým řetězcem. Hlavním cílem naší angažovanosti v této oblasti je efektivní využívání zdrojů. Tímto chce Unisto přispět k ochraně životního prostředí – zcela v duchu: Reuse, Reduce, Recycle.

Unisto se snaží snížit dopad na životní prostředí, a to nejen snížením spotřeby plastů, ale také používáním recyklovaných plastů.

Díky označení výrobků logem Unisto green footprint lze na první pohled poznat, které výrobky jsou z hlediska vlastností nebo materiálu v souladu s naším závazkem vůči životnímu prostředí. Všechny označené výrobky Unisto splňují jedno z následujících kritérií. 

Opakovaně použitelné plomby

 

Díky našim prostorově úsporným řešením lze opakovaně použitelnou plombou opatřit i malé přepravky. Upuštěním od používání jednorázových plomb lze významně snížit roční spotřebu plastů, a tím i produkci plastových odpadů a CO2

Plomby z recyklovaných plastů

Dobrou alternativou k opakovaně použitelným plombám jsou plomby z recyklovaných surovin. Používáním postindustriálních recyklovaných plastů aktivně přispíváme ke snížení spotřeby fosilních surovin. U postindustriálních materiálů se jedná o plasty, které se získávají z výrobního odpadu. Tyto materiály nám umožňují účinně využívat vzniklý plastový odpad.

Plomby z bioplastů

Další možností, jak snížit spotřebu neobnovitelných surovin, je použití bioplastů. V případě bioplastů se z obnovitelných surovin vyrábí plastový granulát, který může být zpracován ve stávajících zařízeních. 

Plomby z neměkčeného polyamidu

Jedním z projektů, který je v popředí našeho zájmu, je náš neměkčený polyamid. Změkčovadla, známá také jako ftaláty, mohou být při dlouhodobém vystavení škodlivá pro zdraví. Proto jsme ve spolupráci s naším dodavatelem plastů vyvinuli polyamid, který i bez změkčovadel splňuje všechny naše požadavky. Chráníme tak naše zaměstnance a zákazníky. Unisto tak jako první výrobce bezpečnostních plomb přichází na trh s řešením, které se obejde zcela bez změkčovadel.

Kartonové krabice z recyklovaného materiálu

Používáním recyklovaného kartonu při výrobě našich obalů přispíváme k šetrnému zacházení se zdroji. Je to nekonečný cyklus – řádnou likvidací obalu po použití můžete aktivně podpořit myšlenku Unisto green footprint. 

Environmentálně udržitelná výroba

Rekuperace energie

Rekuperací energie z našich výrobních závodů pokrýváme 70 % našich požadavků na vytápění. Každoročně ušetříme přibližně 34 000 litrů topného oleje a snižujeme tak emise CO2. 

Materiály používané při výrobě našich bezpečnostních plomb

Používáme a zpracováváme pouze bezpečné materiály, jejichž nezávadnost a netoxicitu si necháváme písemně potvrdit přímo od dodavatelů. Všechny certifikáty jsou samozřejmě kdykoliv k dispozici k nahlédnutí našim zákazníkům.  

Odpad z výroby a recyklace 

Snižujeme množství všech druhů odpadů. Odpad pokud možno recyklujeme, buď v naší společnosti, nebo mimo ni. Opětovně použitelný odpad je recyklován a dále zpracováván.

Stroje a výrobní zařízení 

Úspora energie je pro nás důležitá. Dbáme na to, aby naše spotřeba energie byla minimální a aby radiace byla v souladu s nejnovějšími standardy.  

Certifikáty

Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015

ISO 14001 je mezinárodně uznávaná norma, která stanovuje požadavky na systémy environmentálního managementu. Norma vyžaduje, aby organizace vzaly v potaz všechny environmentální otázky, které se týkají jejich provozní činnosti. Jde například o znečišťování ovzduší, problematiku vody a odpadních vod, nakládání s odpady, kontaminaci půdy, opatření pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí a účinné využívání zdrojů. Společnost Unisto je certifikována podle normy ISO 14001:2015 a usiluje o zlepšení svých procesů s ohledem na životní prostředí.

  • Přemýšlíme a jednáme způsobem šetrným k životnímu prostředí, což se odráží v environmentálně kompatibilních tržních službách
  • Snižujeme množství všech druhů odpadů, a je-li to možné, recyklujeme odpad v naší společnosti či mimo ni
  • Od našich dodavatelů vyžadujeme certifikáty o vlastnostech dodávaných materiálů a pomáháme jim tak dosáhnout lepšího environmentálního profilu 

Nařízení REACH

Naše bezpečnostní plomby vyrábíme v souladu s nařízením o chemických látkách REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of chemicals) defines the procedures to ensure the safe use and distribution of chemical substances and products which contain them. Potvrzujeme, že všechny suroviny používané při výrobě našich bezpečnostních plomb vyhovují požadavkům nařízení REACH a žádné z používaných materiálů nejsou látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou uvedeny v článku 33 a 57 nařízení 1907/2006/ES (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy ECHA). 

 

  

 

 

Závazek společnosti Unisto k respektování životního prostředí

Usilujeme o zlepšování našich výrobků a procesů a proto neustále hledáme nová řešení, která nám pomohou zachovat životní prostředí na základě efektivní výroby.

Jsme hrdí na naše úspěchy a na to, že vám můžeme poskytnout vysoce kvalitní bezpečnostní plomby vyrobené s respektem k životnímu prostředí.