Švýcarsko

Výrobní závod ve Švýcarku je certifikován podle níže uvedených norem.  

Certifikace ISO 

Systém řízení kvality ISO 9001 slouží jako nástroj k ovládání a neustálému zlepšování naší výkonnosti a zvyšuje s konečnou platností kvalitu námi vyrobených a dodaných bezpečnostních plomb, což na oplátku vede k vysoké úrovni spokojenosti zákazníků. 

Unisto splňuje všechny předpisy související se standardem ISO 45001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Vnímáme jako svou povinnost dodržovat všechny směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti v současnosti i v budoucnosti, a zajišťovat tak bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance a větší důvěru u našich zákazníků.  

Kvůli životnímu prostředí je pevnou součástí každodenní činnosti a standardů kvality společnosti Unisto dodržování normy pro řízení životního prostředí ISO 14001.  

Interně  
Naši zaměstnanci myslí a jednají ekologicky uvědoměle, z čehož vyplývá udržitelná praxe a obchodní služby. Minimalizujeme odpad všeho druhu a recyklujeme jej v maximální míře v rámci výrobních závodů i mimo ně.  

Externě 
Od svých dodavatelů požadujeme plný soulad s požadavky a žádáme od nich certifikáty o vlastnostech dodávaných materiálů.   

V případě potřeby dáváme tyto certifikáty a záznamové listy k dispozici i našim zákazníkům. 
Náš systém řízení životního prostředí byl zaveden poté, co jsme za základ vzali politiku udržitelného rozvoje a cíle, z nichž jsme odvodili ekologický program. Zasazujeme se o trvalé zlepšování pomocí neustálého vyhodnocování řízení ekologie. 

To vše znamená, že když zakoupíte bezpečnostní plomby Unisto, můžete počítat s tím, že byly vzaty v úvahu veškeré environmentální aspekty. 

ISO 9001, 14001 / ISO 45001 (Švýcarsko)

ISO 17712 - Příloha A

Bezpečnostní praxe výrobců bezpečnostních plomb definuje více než dva tucty požadovaných témat, např. udržování programů zabezpečování kvality, hodnocení rizik zařízení, sedmileté retenční programy zachovávající data bezpečnostních plomb a kontroly vstupů do výrobních a skladovacích prostorů. Unisto splňuje všechny tyto body. 

Společnost Unisto přikládá velký význam neustálému zlepšování systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti svých zaměstnanců. 

Certifikát - ISO 17712 - Dodatek A

REACH (EU 1907/2006) 

Cílem nařízení REACH (1907/2006/ES) je ochrana lidského zdraví a životního prostředí na základě včasné a lepší identifikace inherentních vlastností chemických látek.  

Podle nařízení EU pro chemikálie REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemikálií) smí do oběhu v Evropě od roku 2007 jen takové chemikálie, jež byly registrovány. 

Jako "následný uživatel" nemá Unisto za povinnost registrovat vyrobené výrobky. Plně se s nařízením REACH ztotožňujeme a spolupracujeme výhradně s dodavateli, jejichž suroviny jsou příslušným způsobem registrovány. 

Nařízení vstoupilo v platnost 1. června 2007 a má tyto hlavní cíle: 

 1. Lépe chránit člověka a životní prostředí před možnými riziky při manipulaci s chemikáliemi. Odpovědnost za vyhodnocení rizik přitom nese průmysl 
 2. Umožnit volný pohyb chemikálií v rámci EU 
 3. Zlepšení konkurenceschopnosti a inovací 
 4. Podpora alternativních zkušebních metod pro hodnocení rizik  

Suroviny používané na výrobu našich bezpečnostních plomb navíc odpovídají materiálům a látkám stanoveným v článcích 33 a 57 nařízení 1907/2006/ES (ECHA – seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy, jejichž povolení by mohlo přicházet v úvahu), takže nejsou používány žádné materiály ani látky z tohoto seznamu. 

REACH

ISO 17712- Unisto Novus - High Security Seal

Certifikát ISO 17712 pro bezpečnostní plomby a jejich využití pro nákladní kontejnery je základem pro systém řízení bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce U.S. Customs & Border Protection C-TPAT.  

Implementací normy ISO 17712 pro „Nákladní kontejnery – mechanické plomby“ se dosahuje následující: 

 • Jednotný postup pro klasifikaci plomb na základě mechanické zatížitelnosti  
 • Zajištění a udržení vysokého standardu bezpečnosti a kvality 
 • Záruka vysledovatelnosti prodaných plomb 

Svorníková plomba Unisto Novus byla prověřena tchaj-wanským ústavem MIRDC podle normy ISO 17712 a zcela splňuje vysoké bezpečnostní požadavky pro stupeň H (vysoce bezpečnostní plomba). Vysoce bezpečnostní plomba (H) je plomba, jež má ztížit vniknutí nepovolaných osob. K odstranění plomb vysoké bezpečnosti je potřebný odstřihovač svorníků nebo štípací kleště. 

Tyto certifikáty se udělují na základě vnějších a vnitřních zkoušek provedených podle normy ISO 17712.

Externí zkoušky: 

 • Zkouška pevnosti v tahu 
 • Zkouška pevnosti ve střihu 
 • Zkouška pevnosti v ohybu
 • Zkoušky odolnosti proti nárazu  

Aktuální certifikáty Unisto ISO 17712: 

Interní zkoušky:  
Testování na důkazy o manipulaci, část 6 

Podle normy ISO 17712, oddíl 6, se písemně stanoví vhodné manipulační testy, testy se provedou a výsledky testů se zdokumentují. Cílem těchto manipulačních testů je ujistit se, že plombu H nelze otevřít a znovu zavřít, aniž by byly zanechány viditelné stopy po manipulaci. Jsou-li stopy po manipulaci vidět, platí test za úspěšně provedený. Naše vysoce bezpečnostní plomba Hi-genius úspěšně prošla všemi vnitřními a vnějšími zkouškami a tím prokázala, že jde o vysoce kvalitní bariérovou bezpečnostní plombu bezpečnou vůči manipulaci. 

Zde najdete odkaz na náš certifikát vysoké bezpečnosti - certifikát ISO 17712, odstavec 6
Přesnější informace o normě ISO 17712 jsou k dispozici na adrese: www.iso.org 

Další informace o testovací laboratoři Dayton T. Brown v USA nebo tchaj-wanském ústavu MIRDC naleznete na adrese: www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Právní předpisy pro potraviny

Zkoušky provedené u nezávislého zkušebního ústavu prokázaly, že mnohé z našich výrobků a syntetických barev odpovídají požadavkům nařízení EU 1935/2004 „Materiály a předměty pro styk s potravinami“, včetně nařízení EU 10/2011 „Plastové materiály a předměty pro styk s potravinami".

Známý dopravce (known consignor)

Známý dopravce je společnost, která zasílá zboží leteckou dopravou nebo leteckou poštou svým jménem a na vlastní účet. Při expedici dodržuje bezpečnostní normy a platné bezpečnostní předpisy. 

S certifikací známého dopravce (pouze pro letecké zásilky) odpadá na letišti časově náročná a nákladná kontrola. Známý dopravce provede kontrolu sám a odpovídá za zabezpečení nákladu.  
Pak putuje náklad s certifikovaným zasílatelem na letiště a naloží se přímo do letadla.
Jsou garantovány následující body: 

 • Ochrana leteckého nákladu před nepovolaným vniknutím 
 • Použití prověřeného, speciálně vyškoleného personálu  
 • Kontrola a zajištění obalů proti vniknutí a manipulaci 
 • Bezpečnostní deklarace k zásilce 
 • Zajištění bezpečnostních požadavků v celém přepravním řetězci 

Unisto Horn AG je ověřený známý dopravce a naši zákazníci tak ušetří čas a další náklady. 

Pro Vaše další dotazy jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.

Německo

Výrobní závod v Německu je certifikován podle níže uvedených norem.  

Certifikace ISO 

Systém řízení kvality ISO 9001 slouží jako nástroj k ovládání a neustálému zlepšování naší výkonnosti a zvyšuje s konečnou platností kvalitu námi vyrobených a dodaných bezpečnostních plomb, což na oplátku vede k vysoké úrovni spokojenosti zákazníků. 

ISO 9001 (Německo)

ISO 17712- Unisto Hi Genius - High Security Seal

Certifikát ISO 17712 pro bezpečnostní plomby a jejich využití pro nákladní kontejnery je základem pro systém řízení bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce U.S. Customs & Border Protection C-TPAT. 

Implementací normy ISO 17712 pro „Nákladní kontejnery – mechanické plomby“ se dosahuje následující: 

 • Jednotný postup pro klasifikaci plomb na základě mechanické zatížitelnosti  
 • Zajištění a udržení vysokého standardu bezpečnosti a kvality 
 • Záruka vysledovatelnosti prodaných plomb 

Svorníková plomba Unisto Hi-Genius byla prověřena tchaj-wanským ústavem MIRDC podle normy ISO 17712 a zcela splňuje vysoké bezpečnostní požadavky pro stupeň H (vysoce bezpečnostní plomba). Vysoce bezpečnostní plomba (H) je plomba, jež má ztížit vniknutí nepovolaných osob. K odstranění plomb vysoké bezpečnosti je potřebný odstřihovač svorníků nebo štípací kleště. 

Tyto certifikáty se udělují na základě vnějších a vnitřních zkoušek provedených podle normy ISO 17712.

Externí zkoušky: 

 • Zkouška pevnosti v tahu 
 • Zkouška pevnosti ve střihu 
 • Zkouška pevnosti v ohybu
 • Zkoušky odolnosti proti nárazu  

Aktuální certifikáty Unisto ISO 17712: 

Interní zkoušky:  
Testování na důkazy o manipulaci, část 6 

Podle normy ISO 17712, oddíl 6, se písemně stanoví vhodné manipulační testy, testy se provedou a výsledky testů se zdokumentují. Cílem těchto manipulačních testů je ujistit se, že plombu H nelze otevřít a znovu zavřít, aniž by byly zanechány viditelné stopy po manipulaci. Jsou-li stopy po manipulaci vidět, platí test za úspěšně provedený. Naše vysoce bezpečnostní plomba Hi-genius úspěšně prošla všemi vnitřními a vnějšími zkouškami a tím prokázala, že jde o vysoce kvalitní bariérovou bezpečnostní plombu bezpečnou vůči manipulaci. 

Další informace o testovací laboratoři Dayton T. Brown v USA nebo tchaj-wanském ústavu MIRDC naleznete na adrese: www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Pro Vaše další dotazy jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.

Francie

Výrobní závod ve Francii je certifikován podle níže uvedených norem.   

Certifikace ISO 

Systém řízení kvality ISO 9001 slouží jako nástroj k ovládání a neustálému zlepšování naší výkonnosti a zvyšuje s konečnou platností kvalitu námi vyrobených a dodaných bezpečnostních plomb, což na oplátku vede k vysoké úrovni spokojenosti zákazníků. 

ISO 9001 (Francie)

Kvůli životnímu prostředí je pevnou součástí každodenní činnosti a standardů kvality společnosti Unisto dodržování normy pro řízení životního prostředí ISO 14001.  

Interně  
Naši zaměstnanci myslí a jednají ekologicky uvědoměle, z čehož vyplývá udržitelná praxe a obchodní služby. Minimalizujeme odpad všeho druhu a recyklujeme jej v maximální míře v rámci výrobních závodů i mimo ně.  

Externě 
Od svých dodavatelů požadujeme plný soulad s požadavky a žádáme od nich certifikáty o vlastnostech dodávaných materiálů.   

V případě potřeby dáváme tyto certifikáty a záznamové listy k dispozici i našim zákazníkům. 
Náš systém řízení životního prostředí byl zaveden poté, co jsme za základ vzali politiku udržitelného rozvoje a cíle, z nichž jsme odvodili ekologický program. Zasazujeme se o trvalé zlepšování pomocí neustálého vyhodnocování řízení ekologie. 

To vše znamená, že když zakoupíte bezpečnostní plomby Unisto, můžete počítat s tím, že byly vzaty v úvahu veškeré environmentální aspekty. 

ISO 14001 (Francie)

Pro Vaše další dotazy jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.

Malajsie

Výrobní závod v Malajsii je certifikován podle níže uvedených norem.  

Certifikace ISO 

Systém řízení kvality ISO 9001 slouží jako nástroj k ovládání a neustálému zlepšování naší výkonnosti a zvyšuje s konečnou platností kvalitu námi vyrobených a dodaných bezpečnostních plomb, což na oplátku vede k vysoké úrovni spokojenosti zákazníků. 

Kvůli životnímu prostředí je pevnou součástí každodenní činnosti a standardů kvality společnosti Unisto dodržování normy pro řízení životního prostředí ISO 14001.  

Interně  
Naši zaměstnanci myslí a jednají ekologicky uvědoměle, z čehož vyplývá udržitelná praxe a obchodní služby. Minimalizujeme odpad všeho druhu a recyklujeme jej v maximální míře v rámci výrobních závodů i mimo ně.  

Externě 
Od svých dodavatelů požadujeme plný soulad s požadavky a žádáme od nich certifikáty o vlastnostech dodávaných materiálů.   

V případě potřeby dáváme tyto certifikáty a záznamové listy k dispozici i našim zákazníkům. 
Náš systém řízení životního prostředí byl zaveden poté, co jsme za základ vzali politiku udržitelného rozvoje a cíle, z nichž jsme odvodili ekologický program. Zasazujeme se o trvalé zlepšování pomocí neustálého vyhodnocování řízení ekologie. 

To vše znamená, že když zakoupíte bezpečnostní plomby Unisto, můžete počítat s tím, že byly vzaty v úvahu veškeré environmentální aspekty. 

ISO 17712- Unisto Hi Genius - High Security Seal

Certifikát ISO 17712 pro bezpečnostní plomby a jejich využití pro nákladní kontejnery je základem pro systém řízení bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce U.S. Customs & Border Protection C-TPAT. 

Implementací normy ISO 17712 pro „Nákladní kontejnery – mechanické plomby“ se dosahuje následující: 

 • Jednotný postup pro klasifikaci plomb na základě mechanické zatížitelnosti  
 • Zajištění a udržení vysokého standardu bezpečnosti a kvality 
 • Záruka vysledovatelnosti prodaných plomb 

Svorníková plomba Unisto Hi-Genius byla prověřena tchaj-wanským ústavem MIRDC podle normy ISO 17712 a zcela splňuje vysoké bezpečnostní požadavky pro stupeň H (vysoce bezpečnostní plomba). Vysoce bezpečnostní plomba (H) je plomba, jež má ztížit vniknutí nepovolaných osob. K odstranění plomb vysoké bezpečnosti je potřebný odstřihovač svorníků nebo štípací kleště. 

Tyto certifikáty se udělují na základě vnějších a vnitřních zkoušek provedených podle normy ISO 17712.

Externí zkoušky: 

 • Zkouška pevnosti v tahu 
 • Zkouška pevnosti ve střihu 
 • Zkouška pevnosti v ohybu
 • Zkoušky odolnosti proti nárazu  

Aktuální certifikáty Unisto ISO 17712: 

Interní zkoušky:  
Testování na důkazy o manipulaci, část 6 

Podle normy ISO 17712, oddíl 6, se písemně stanoví vhodné manipulační testy, testy se provedou a výsledky testů se zdokumentují. Cílem těchto manipulačních testů je ujistit se, že plombu H nelze otevřít a znovu zavřít, aniž by byly zanechány viditelné stopy po manipulaci. Jsou-li stopy po manipulaci vidět, platí test za úspěšně provedený. Naše vysoce bezpečnostní plomba Hi-genius úspěšně prošla všemi vnitřními a vnějšími zkouškami a tím prokázala, že jde o vysoce kvalitní bariérovou bezpečnostní plombu bezpečnou vůči manipulaci. 

Další informace o testovací laboratoři Dayton T. Brown v USA nebo tchaj-wanském ústavu MIRDC naleznete na adrese: www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/ 

Pro Vaše další dotazy jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.