Procesy šetrné k životnímu prostředí při výrobě bezpečnostních plomb Unisto

Environmentálně udržitelná výroba

Jako globální výrobce bezpečnostních plomb sází společnost Unisto na ekologicky šetrné postupy, aby snížila dopad svých procesů na životní prostředí.

Právě z tohoto důvodu již řadu let zavádíme „zelené postupy“ v rámci celého hodnotového řetězce a od našich dodavatelů očekáváme například certifikované suroviny a balení, které je v souladu s přísnými směrnicemi.

Efektivní využívání zdrojů je těžištěm našeho závazku k environmentální odpovědnosti. Rádi bychom se s vámi podělili o některé z našich úspěchů, které jsou přímo spojeny s výrobou našich bezpečnostních plomb: 

Rekuperace energie

Rekuperací energie z našich výrobních závodů pokrýváme 70 % našich požadavků na vytápění. Každoročně ušetříme přibližně 34 000 litrů topného oleje a snižujeme tak emise CO2. 

Materiály používané při výrobě našich bezpečnostních plomb

Používáme a zpracováváme pouze bezpečné materiály, jejichž nezávadnost a netoxicitu si necháváme písemně potvrdit přímo od dodavatelů. Všechny certifikáty jsou samozřejmě kdykoliv k dispozici k nahlédnutí našim zákazníkům. 

Odpad z výroby a recyklace

Snižujeme množství všech druhů odpadů. Odpad pokud možno recyklujeme, buď v naší společnosti, nebo mimo ni. Opětovně použitelný odpad je recyklován a dále zpracováván. 

Stroje a výrobní zařízení

Úspora energie je pro nás důležitá. Dbáme na to, aby naše spotřeba energie byla minimální a aby radiace byla v souladu s nejnovějšími standardy. 

Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015

ISO 14001 je mezinárodně uznávaná norma, která stanovuje požadavky na systémy environmentálního managementu. Norma vyžaduje, aby organizace vzaly v potaz všechny environmentální otázky, které se týkají jejich provozní činnosti. Jde například o znečišťování ovzduší, problematiku vody a odpadních vod, nakládání s odpady, kontaminaci půdy, opatření pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí a účinné využívání zdrojů. Společnost Unisto je certifikována podle normy ISO 14001:2015 a usiluje o zlepšení svých procesů s ohledem na životní prostředí. 

  • Přemýšlíme a jednáme způsobem šetrným k životnímu prostředí, což se odráží v environmentálně kompatibilních tržních službách
  • Snižujeme množství všech druhů odpadů, a je-li to možné, recyklujeme odpad v naší společnosti či mimo ni 
  • Od našich dodavatelů vyžadujeme certifikáty o vlastnostech dodávaných materiálů a pomáháme jim tak dosáhnout lepšího environmentálního profilu 

Nařízení REACH

Naše bezpečnostní plomby vyrábíme v souladu s nařízením o chemických látkách REACH.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of chemicals) defines the procedures to ensure the safe use and distribution of chemical substances and products which contain them. Potvrzujeme, že všechny suroviny používané při výrobě našich bezpečnostních plomb vyhovují požadavkům nařízení REACH a žádné z používaných materiálů nejsou látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou uvedeny v článku 33 a 57 nařízení 1907/2006/ES (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy ECHA).  

Závazek společnosti Unisto k respektování životního prostředí

Usilujeme o zlepšování našich výrobků a procesů a proto neustále hledáme nová řešení, která nám pomohou zachovat životní prostředí na základě efektivní výroby.

Jsme hrdí na naše úspěchy a na to, že vám můžeme poskytnout vysoce kvalitní bezpečnostní plomby vyrobené s respektem k životnímu prostředí.